ชื่อ - นามสกุล :นายมนตรี พลแพงขวา
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :วิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :0810050510
Email :polpangkhwa@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : วิชาการ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,หลักสูตรและการสอน,DMC